Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier
aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen
over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik,
na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de
huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een
  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • De kosten van het consult

Cookies

Hieronder vind je daarover tekst en uitleg.
Per type cookie wordt toegelicht voor welk doel deze cookies gebruikt worden.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat onze website naar behoren functioneert.
Deze cookies:

 • lezen browserinstellingen om onze website optimaal op je beeldscherm te kunnen weergeven.
 • sporen misbruik op van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren.
 • zorgen voor een gelijkmatige belasting van de website, waardoor de site goed bereikbaar blijft.
 • slaan inloggegevens op, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren.

Sessie cookies
Sessie cookies worden gebruikt om te weten wat je op onze site bekijkt en hoe lang. Het analyseren van dit soort gegevens maakt het voor ons duidelijk welke onderdelen al dan niet populair zijn.

Op basis van deze informatie kunnen wij onze diensten verfijnen en verbeteren. De gegevens die worden verzameld door de sessie-cookies zijn niet herleidbaar naar personen. Met andere woorden zijn ze gepseudonimiseerd ofwel geanonimiseerd.

Sessie-cookies worden gebruikt voor:

 • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s
 • het bijhouden van de volgorde waarin een bezoeker pagina’s bezoekt
 • het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven
 • het anderszins optimaliseren van de website.

Cookies en je browser

Hoe je wilt omgaan met cookies, kun je aangeven in de browser die je gebruikt. Voor elke browser die je gebruikt, zal je deze instellingen apart moeten invoeren. Er is niet één cookie-instelling voor alle te gebruiken browsers. Je kunt je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen instellen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Tevens kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen.

Wees je echter bewust van het feit dat websites, ook https://www.praktijk-ajna.nl/, mogelijk niet meer optimaal werken als het gebruik van cookies niet wordt toegestaan. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op je interesses en worden vaker herhaald.

Privacy

https://www.praktijk-ajna.nl/ doet al het mogelijke om je privacy te beschermen. Wij slaan dan ook alleen die gegevens op die voor onze diensten noodzakelijk zijn om deze zo optimaal mogelijk te laten functioneren en die het mogelijk maken met je te communiceren indien dat gewenst is.

https://www.praktijk-ajna.nl/ zal de opgeslagen gegevens gebruiken ter analyse, aanpassing en verbetering van haar dienstverlening.

https://www.praktijk-ajna.nl/ gebruikt opgeslagen e-mailadresgegevens voor het toezenden van informatie van door https://www.praktijk-ajna.nl/ geselecteerde bedrijven. Dit toezenden zal altijd gebeuren onder toezicht opdat slechts informatie verstuurd wordt die voor onze doelgroep relevant is.

De infrastructuur van https://www.praktijk-ajna.nl/ is beveiligd om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de gegevens van de gebruikers.

Afsluitend

Wij zullen deze pagina soms aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website is aangepast of de wetgeving rondom cookies en privacy zijn gewijzigd. Je kunt evenwel te allen tijde deze webpagina raadplegen voor de laatste versie van onze cookie- en privacybeleid.

Deze versie dateert van 24/10/2018